परिकार

चिसोमा पोर्कका परिकार

पोर्कससेज १ पिस, पोर्ककिमा ५० ग्राम, मिक्स भेजिटेबल ५० ग्राम, भेजिटेबल स्टक आधा, क्युब कागती स्वादअनुसार, सोया सस आधा...

अंक: