सौन्दर्य

वर्षामा मेकअप

सरस्वती कटुवाल

मेकअप नारीको महत्वपूर्ण गहना हो । त्यसैले व्यक्तित्वलाई कायम राख्न मेकअपमा सचेत हुनुपर्छ ।...

अंक: