सौन्दर्य

वर्षामा छाला जोगाऔं

वर्षाको विशेषता नै वातावरणमा ओस र ओसका कारण छालाको समस्या बढ्नु हो । छाला कहिले नरम हुन्छ त कहिले सुख्खा ।...

अंक: