परिक्षण

तपाईंमा कस्तो खुबी छ ?

हरेक व्यक्तिमा केही त्यस्तो खुबी हुन्छ जसले उसलाई विशेष अवसरका लागि परफेक्ट साबित गर्छ ।...

अंक: